Birden_Gayrimenkul_logo
ANA SAYFA ÜMIT SEVINÇ HİZMETLER HAKKIMIZDA REFERANSLAR E-BÜLTEN İLETİŞİM turkce ingilizce

ÇEŞME japonYalı EMLAK

izmir çeşme satılık villa, yazlık konusunda uzman- Çeşme Satılık Villa - Çeşme satılık daire - Çeşme evleri, profosyenel hizmet

JaponYalı Emlak - Gayrimenkul
Profesyonellerinin Danışmanlığı ile her türlü gayrimenkulü almak, satmak ya da kiralamak sizin için çok daha kolay olacak.

Etik ve etkin çalışmaları ile danışmanlarımız gayrimenkul / emlak alım ve satım standartlarında size maksimum memnuniyet sağlamak için çalışıyorlar...

JaponYalı EMLAK GAYRIMENKUL
Dünyasına Hoşgeldiniz !

Emlak Alırken ! FAYDALI BİLGİLER
Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

1)  Öncelikle alacağınız gayrimenkulün amacınıza yönelik olup olmadığını tespit edin.

2)  İşinize, okulunuza,merkezlere olan uzaklığını ve hatta ulaşım durumunu göz önünde bulundurun

3) Eğer tüm kriterleriniz gayrimenkulu almaya uygun olduğunuzu gösterir yöndeyse, söz konu yerin tapu kaydını kontrol etmeyi ihmal etmeyin.Özellikle binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını , projenin denetiminin ve ruhsat izninin olup olmadığını araştırın.

4) Eğer alacağınız gayrimenkul bir iş yeri veya bir konutsa içinde kiracı olup olmadığını , kiracının kontrat süresini ne kadar olduğunu,  dairenin binaya borcunun olup olmadığını öğrenin.

5) Binanın aylık giderleri, ısınma şekli, yaşı, tesisat durumu,güvenlik,ses ve ısı izalasyonu, otopark durumu, çevre ve bahçe düzeni gibi detaylara üzerinde incelemeler yapın.Özellikle binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını , projenin denetiminin ve ruhsat izninin olup olmadığını araştırın.

Alım Yaparken Yasal İşlemler Neler?

Gayrimenkullerin satışının resmi şekilde yapılması gerekir. Bunun anlamı,tarafların tapu memurunun önünde, resmi şekilde hazırlanan sözleşmeyi imzalamaları demektir. Taraflar gerçek kişi iseler, nüfus cüzdanları, 2 adet vesikalık fotoğraf ve varsa vekil için, "düzenleme şeklinde vekaletname" ile Tapu Müdürlüğüne başvururlar. Taraflar ya da taraflardan biri tüzel kişi ise, Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış yetki belgesi ve imza sirkülerinin bulunması gerekir.Tapu Müdürü,istemin bizzat hak sahibinden gelip gelmediğini belirledikten sonra ilgili memura işlemin yapılması için havale eder.

Memur sunulan belgeleri inceler, yasal bir sakınca görmezse bildirilen satış değeri üzerinden harçları hesaplar ve gerekli makbuzları düzenler. Harçlar yatırıldıktan sonra satış konusunda resmi senet düzenlenir, Tapu Müdürü huzurunda okunarak imzalanır. Taraflardan biri okuma-yazma bilmiyorsa, iki tanık huzurunda okunur, şahsın parmak izi ve tanıkların ifadesi alınır.

Tapuda tanık gerektiren diğer durumlar ise; imza atmasını bilmemek, sağır, kör ya da dilsiz olma, taraf kişiliğinde şüphe, ölünceye kadar bakma sözleşmeleridir. Taraflar arasında Türkçe bilmeyen varsa yeminli tercüman bulundurulması gereklidir.

Yukarıda belirtilen durumlarda tapuda çalışanlar tanık olamazlar. Tanık ve tercümanların okuma-yazma bilmesi, temyiz kudretinin olması ve reşit olması gerekir. Tapu Müdürü imzaladıktan sonra hak sahibi tapusunu alır ve işlem tamamlanmış olur.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek,alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesidir.İleride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlemeye noterler yetkilidir. Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi geçerlidir.

  • Tapuya şerh edilmesi şarttır. Ancak alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Satıcının da bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebilir.
  • Tapuya şerh edilen şahsi haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.
Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüte meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın bedeli ve
  • ödenme şekli sözleşmede belirtilir.
  • Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekir.

Tarafların istemeleri halinde cayma durumunda cezai şart konulabilir.

  • Şerh beş sene devam edebilir. Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmaz ve resen telkin edebilir.
                             Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi şerhi 5 yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise taşınmaz mal malikinin talebi üzerine satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmaksızın. Harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki şerh resen terkin edilir. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekir.
       
Yabancı Gerçek Kişiler  Tükiyede Gayrimenkul Sahibi Olabilirler mi?

Uluslararası hukuk, bir devlet ülkesinde yabancıları taşınmaz mal edinme hakkı tanınıp tanınmaması mevzuunu tamamen ilgili devletin takdirine ve kanunlarına bırakmıştır.
        Ülkemizde yabancı gerçek kişiler kanunlarımızın müsaade ettiği ölçüde mülk edinebilirler. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi anayasanın 16. maddesinde temel hak ve hürriyetler çerçevesinde ve tapu kanunun 35. maddesine göre yabancı gerçek kişiler kanunun getirdiği yasal sınırlamalar çerçevesinde ve karşılıklı (Mütekabiliyet) olmak şartıyla ülkemizde mülk edinebilirler. Bu deyişle kanunlarımız yabancıların mülk edinme şartını karşılıklı işlem şartına bağlamaktadır. Karşılıklı işlem şartı ülkemizde yabancılara mülk edinmesi için tanınan hakların aynısının o yabancı ülkede de Türklere tanınması anlamını taşır.

Tanınan bu hakka getirilen sınırlamalar nelerdir?

  • Yabancı gerçek şahıslar güvenlik bölgesi ilan edilmiş askeri ve yasak bölgelerde mülk edinemezler
  • Köy kanunu ile yabancı gerçek kişiler köylerde mülk edinemezler
  • Diğer bir sınırlama ise tapu kanunun 36 maddesi ile getirilen yabancı gerçek kişilerin kanuni miras hariç olmak üzere köye bağlı olmayan müstakil çiftliklerde ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan fazlasını hükümetin izniyle mülk edinebilirler.
Durumları özellik gösteren yabancılardan olan mülteciler, Türkiye'de üç yıl ikamet etmeleri şartıyla karşılıklı işlem şartı aranmaksızın taşınmaz malları mülk edinebilirler.

Emlak Gayrimenkul satın almak, kiralamak icin en dogru kararı verebilmenin yolu ;

Satılık ev almak dikkatli olunması gereken bir iştir.  Sonradan üzülmemek için satın almadan önce satın alacağınız ev hakkında yeterince bilgi toplamalısınız. Bunu yapmak belki bir gününüzü alabilir fakat bir gün araştırdıktan sonra ömür boyu rahat edecek bir eve kavuşacak veya belki yanlış bir yatırım yapmaktan kurtulacaksınız.

1-) Köy içinde değilse kesinlikle tapusuz evler satın almayın. Tabiki bu köy içindeyse tapusuz evleri satın alın manasına gelmesin. Ancak bazı köylerde evler çoğunlukla tapusuz olduğu için tapusuz bir evi satın almak zorunda kalabilirsiniz. Tabiki bu evler konumuzun dışında kalmaktadır. Biz burada yerleşik alanlar içinde kalan evlerden bahsetmekteyiz. Tapusuz evler daima her türlü risk altındadır.

2-) Alacağınız evin tapusunun gerçektende sizin satın aldığınız eve ait olduğuna emin olun. Size güzel bir ev gösterip başka bir eve ait bir tapuyu size devredebilirler. Hatta bu durum bazen kötü niyetle olmasa bile, yanlışlıkla bile meydana gelmektedir. Size devredilmek istenen tapunun fotokopisini alarak ilgili belediyeye gidin. Hem imar paftası üzerinde binayı tespit edin. Hemde binanın projesi üzerindeki daire numarasını görerek emin olun.

3-) Ev satın almadan önce tapu dairesinden evin bulunduğu binanın yönetim planına bakın. Yönetim planında sizin aleyhinize bir madde olup olmadığına emin olun.

4-) Tapuda satış yapmadan önce bir satış sözleşmesi yapın ve bu satış sözleşmesini satış tamamlandıktan sonrada saklayın.

5-) Satış sözleşmenize, karşı tarafın satıştan vazgeçmesi durumunda size cezai şartıyla(tazminat) birlikte kaporanızı geri ödeyeceğine ilişkin bir madde koyun.

6-) Emlak alım-satım masrafları karşılıklı olarak her iki tarafa da kesilir. Eğer anlaşmada herhangi bir özel hüküm yoksa taraflar kendilerine düşen vergi ve harçları kendileri öderler. Fakat bazı malsahipleri satış anında, bir son dakika golü atmak için "adet böyledir" diyerek tüm masrafları alıcı kişilere yüklemeye çalışırlar. Böyle bir adet veya kanun yoktur. Her iki tarafın da kendi vergilerini ödeyeceğini veya tüm masrafların ortak olarak ödeneceğini sözleşmenize yazın.

7-) Tapu devri yapılırken, intifa hakkının da size geçtiğine emin olun. intifa hakkı bir başkasında kalırsa o kişi ömür boyu o mülkü kendisine ait olmadığı halde dilediği gibi kullanabilir. Yani o kişi ölene kadar o evde oturma hakkı sizde değil onda olur.

8-) Tapu devri için satışa tapu belgesi üzerindeki ev sahibinin gelmesine gayret gösterin. Şayet gelemiyorsa ve vekaletle başka bir kişi tarafından satış yapılacaksa vekil kişinin vekaletnamesinin bir fotokopisini alın. Bu vekaletnamenin üzerinde hangi noterden alındığı yazar. Bu noteri arayarak vekaletnamenin gerçek olup olmadığını kontrol edin. Ülkemizde bazı evler sahte vekaletnamelerle satılmıştır. Bazen malsahipleri satışa kendim geleceğim dedikten sonra, "son anda çok acil bir işim çıktı gelemiyorum, kendi yerime vekil gönderiyorum" diyebilir. Bu tür acil durumlarda mutlaka sizde satışı erteleyin ve vekaletnameyi mutlaka araştırdıktan sonra satışı gerçekleştirin. Çünkü bazı sahtekar kişiler sizin vekaletnameyi araştırmanıza fırsat vermemek için bu yolu seçerler.

9-) İlgili belediyeden emlak raiç bedelini alıp, satışı minumum o bedelin üzerinden yapın. Bu bedelden düşük gösterirseniz, sonradan ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

10-) Ödemeyi yapmadan önce tapu üzerinde herhangi bir haciz veya ipotek gibi bağlayıcı bir hüküm olup olmadığını kontrol edin. Eğer ipotekliyse ve siz ipotekli bir şekilde almayı kabul ediyorsanız, eve ait sözkonusu borcun ne kadar olduğunu mutlaka alacaklı kişi veya kurumdan öğrenin ve bunu belgeleyin. Çünkü tapu dairesinde söz konusu ipotek için belirtilmiş olan borç miktarı gerçek borç miktarıyla uyuşmayabilir.

11-) Ödeme yapmadan önce, tapu üzerinde herhangi bir şerh olup olmadığını kontrol edin. Şerh herhangi bir konuda bir mülkü kısıtlamak anlamına gelir. Örneğin herhangi birine 20 yıl boyunca oturma hakkı verilmiş olabilir. Veya mülkün bir bölümünün kullanma hakkı herhangi birisine verilmiş yada kiralanmış olabilir.

12-) Tapu ve belediyede ilgili evin mesken olarak tescillenmiş olduğuna emin olun. Örneğin tapuda işyeri olarak gösterilmişse ileride o evde oturmanız problem olabilir.

13-) Bitmiş bir ev alıyorsanız, evin kat mülkiyeninin alınmış olmasına dikkat edin. Şayet ev henüz bitmemişse en azından kat irtifakının kurulu olduğundan emin olun. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı aynı şeyler değildirler. Kat irtifakı bina bitmeden önce kat maliklerinin bina üzerindeki daireleri birbirinden bağımsız olarak paylaşabilmesini sağlar. Kat mülkiyeti ise bina bittikten sonra kat maliklerine verilir ve tapu belgesinin en son şeklidir.  Kat mülkiyeti alınmadan oturulan binaların tamamı problemlidir. Örneğin kat mülkiyeti alınmadan binalara iskan müsadesi verilmez. Bu yüzden de elektrik, su doğalgaz vs. gibi abonelikler genellikle yapılamaz veya çok zor olur. Kat mülkiyeti alınamaması gibi durumlar genellikle mütahitlerin hukuki engelleri, bina harçlarının yatırılmamış olması, binada çalışmış işçilerin sigortalarının ödenmemiş olması veya belediyeye verilen projeye uyulmaması gibi sorunlardan kaynaklanmaktadır.

14-) İlgili belediyeye gidip, binanın iskan ruhsatının alınmış olduğuna emin olun. İskan müsadesi oturma müsadesi manasına gelir.

15-) Çatı arası, bodrum katı gibi daireye ait eklentiler varsa, bu eklentilerin tapu üzerinde tescillenmiş olup olmadığını kontrol edin. Örneğin; Çatı dubleksi olarak satın aldığınız bir evin çatı katı binanın ortak alanı olabilir. Hatta bitişik komşuya bile ait olabilir.

16-) İlgili mercilerden elektrik, su, doğalgaz, telefon vs. gibi abonelikleri kontrol edin. Borcu olup olmadığına emin olun.

17-) Apartman yöneticisinden evin birikmiş aidatları olup olmadığını kontrol edin.

18-) Evde kiracı varsa, kiracıdan kira kontratının bir fotokopisini isteyin. Kontratta kiracının ev üzerinde çeşitli umulmadık hakları olup olmadığına emin olun. Deposito ödemişse bu deposito miktarını daha sonra kiracıya ödemek için ev sahibinin alacağından kesin.

19-) Müstakil ev alıyorsanız, bir harita mühendisine arsanın sınırlarının ve metrekaresinin tespitini yaptırın. Bunu yaparsanız, evin arsasına ait herhangi başka bir risk de varsa, o da ortaya çıkacaktır. Bu pahalı bir işlem değildir, emin olmanıza değer. Özellikle eski müstakil evler arsaları bakımından risk altında olabilirler.

20-) Eski bir ev alıyorsanız, mutlaka bir mühendislik bürosuna depreme karşı dayanıklılığını kontrol ettirin. Sadece paranız değil canınız da sözkonusudur.

MORTGAGE
Mortgage ile ev mi almak istiyorsunuz? Peki mortgage hakkında herşeyi bildiğinize emin misiniz? Sizi bilgilendirecek ...
EMLAK SÖZLEŞMESİ
Satış işlemlerinin öncesi ve sonrası,kiracı ev sahibi emlakçı sözleşmeleri Ekspertiz raporları, tapu işlemleri için gerekli belgeler...
EMLAK HUKUKU
Tüm emlak ve emlak hukuku, Hukuk Bilgileri, Eşya Hukuku, Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu, Mal Paylaşımı, Kat mülkiyeti,Mirasın İntikali
EMLAK TALEP FORMU
Artık Emlaklarınızı Online Olarak Web Sitemize Ekleyebilirsiniz. ... Aradığınız kriterlerdeki gayrimenkulü Emlak Talep Formunu eksizsiz doldurarak ...
SORU-CEVAP
Müşteri memnuniyeti istek ve talepleri hakkında sıkça sorulan sorular Remax Energy bilgi bankasında...
MÜLK YÖNETİMİ
Mülk yönetimi alanındaki tecrübemiz, müşterilerine, tesislerinin en üst düzeyde yönetimini sağlamak üzere, ayrıntılı ve yoğun bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
HEDEFİMİZ
Derin bilgi birikimi ve ayrıcalıklı servis anlayışıyla Remax Energy daima beklentilerin de üzerinde hizmet sunmayı ilke edinmiştir.
FAYDALI BİLGİLER !
Emlak Alırken, Emlak satarken, Emlak Kiralanirken, Emlak Kira Kontratı, Emlak Tapu İşlemleri, Emlak Vergilendirilmesi, Emlak Terimler Sozlugu....,
 1 Numara Profesyonel Emlak

Bu işte bir terslik yok mu? Diyenler...

Sonuç odaklı hızlı çözümler
   " BİRDEN GAYRİMENKULDE "Birden Gayrimenkul 0 532 714 44 00 numaradan randevu aldiginizda
a- Alici ve Saticiya Gayrimenkulu satış noktasında nasil bir deger sunacagimizi...?
b- Size gercekten bilmediginiz birsey soyleyecegimizi...?
c- Yapamayacagim dediginiz seyleri yapacagimizi...?
d- Size zaman kazandiracagimizi....?
e- Musteri ve gayrimankul ile ilgili calismalarimizda Iyi bir analiz yapacagimizi
f- ve en onemlisi bu çalışmalarımızdan nasil HIZLI SONUCLAR aldigimizi

Gayrimenkul - Emlak İlanları İzmir Kiralık, Satılık, Villa, Dublex, Triplex, Müstakil Ev, Yalı Dairesi, Malikâne, Köşk
 Alsancak  Balçova  Bornova  Buca  Çesme ( 1 )  Didim
 Dikili  Foça  Gaziemir ( 1 )  Gümüldür  Güzelbahçe  Güzelyalı
 Hatay  Karaburun  Karşıyaka  Konak Merkez ( 2 )  Kuşadası  Menderes ( 1 )
 Mithatpaşa  Mordogan  Narlidere  Seferihisar  Üçkuyular  Urla

ANA SAYFAIÜMIT SEVINÇIHİZMETLERIHAKKIMIZDAIREFERANSLARIE - BÜLTENIİLETİŞİMIOFİS / DÜKKAN / İŞYERİ
ACİL SATILIKISATILIKLARIKİRALIKLARIDEVRENITAM LİSTE GÖSTERIARANAN EMLAK TALEPLERIONLINE CANLI DESTEK HATTI
MORTGAGEIEMLAK SÖZLEŞMESİIEMLAK HUKUKUIEMLAK TALEP FORMUISORU-CEVAPIMÜLK YÖNETİMİIHEDEFİMİZİ
FAYDALI BİLGİLERISON HABERLERIİZMİR ŞEHİR VE YAŞAM BÖLGE REHBERİIREKLAM VERIYASAL UYARI

SİTE HARİTASI JaponYalı Emlak - Gayrimenkul Emlak Yatırım Danışmanlığı
Mülk Yönetimi Alım Satım Kiralama ve Aracılık Hizmetleri


Copyright © 2011 - All Rights Reserved by umitsevinc.com
BİZİMLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
Bookmark and Share Design by Ümit SEVİNÇ

SAHIBINDEN

www.umitsevinc.com JaponYalı Emlak