Birden_Gayrimenkul_logo
ANA SAYFA ÜMIT SEVINÇ HİZMETLER HAKKIMIZDA REFERANSLAR E-BÜLTEN İLETİŞİM turkce ingilizce

ÇEŞME japonYalı EMLAK

izmir çeşme satılık villa, yazlık konusunda uzman- Çeşme Satılık Villa - Çeşme satılık daire - Çeşme evleri, profosyenel hizmet

JaponYalı Emlak - Gayrimenkul
Profesyonellerinin Danışmanlığı ile her türlü gayrimenkulü almak, satmak ya da kiralamak sizin için çok daha kolay olacak.

Etik ve etkin çalışmaları ile danışmanlarımız gayrimenkul / emlak alım ve satım standartlarında size maksimum memnuniyet sağlamak için çalışıyorlar...

JaponYalı EMLAK GAYRIMENKUL
Dünyasına Hoşgeldiniz !

MORTGAGE

    * Mortgage Nedir ?
    * Mortgage ve Konut Kredisi Arasındaki Fark Nedir ?
    * Mortgage Kanununun Tüketiciler Açısından Önemi Nedir?
    * Mortgage Sistemi ile Tanımlanan Süreçler Nelerdir?
    * Konut Finansman Kuruluşları (KFK) Nelerdir?
    * İpotek Finansmanı Kuruluşları (İFK) Nelerdir?
    * Mortgage Kanunu Sayesinde Faizler Düşer mi?
    * Konut Fiyatları Artacak mı? Konut Almanın Zamanı mı?
    * Mortgage Kanununun Konut Yapımcıları Açısından Önemi Nedir?
    * Hangi Meslek Dalları Önem Kazanacak?
    * Mortgage Kanununun Bankalar (KFK’lar) Açısından Önemi Nedir?
    * Mortgage Kanununda, Süreçler Türkiye İçin Nasıl Tanımlanıyor?
MORTGAGE NEDİR? ! Mortgage


"Mortgage" aslında bir kredi değil, hukuki bir dokümandır. Türkçeye "ipotekli emlak kredisi senedi" olarak çevrilebilir.

Mortgage sistemi ise, “ipotek teminatına dayalı konut kredisi alacaklarının ikincil piyasalarda menkul kıymet olarak ihracı (ipotekli emlak kredisi senedi) ile sermaye piyasalarından fon temin etme esasına dayalı konut finansman sistemi” olarak ifade edilebilir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi mortgage, basit bir konut kredisi değildir. Konut kredisinin mortgage olarak adlandırılabilmesi için ikincil piyasalar aracılığı ile sermaye piyasalarından fonlama yapılıyor olması gerekmektedir. Bu sistem için kullanılabilecek Türk Dil Kurumu “Tutsat” sözcüğünü benimsemiştir ancak “mortgage” sözcüğü de günlük hayatımıza girmiş bulunmaktadır.

Mortgage ve Konut Kredisi Arasındaki Fark Nedir ? Mortgage
"Bir konut kredisinin vadesi ne kadar uzarsa o kadar mortgage’a benzer” demek mümkün olmadığı gibi, “mortgage uzun vadeli konut kredisidir” ya da düşük faizli krediye mortgage denir” demek de doğru değildir. Yanlış tanımlamalardan birisi de “Mortgage kredisi, ipotek teminatlı konut kredisidir” demektir. Bankalarca uzun yıllardır verilmekte olan konut kredileri de ipotek teminatlıdır ama mortgage kredisi oldukları söylenemez.

Mortgage, yukarıda da açıklandığı gibi ikincil piyasalar aracılığı ile sermaye piyasalarından fon temin etmeyi içeren bir süreçler bütünüdür. Basit bir ifade ile mortgage, sermaye piyasaları vasıtası ile fonlanan ve ipotek teminatları ile güvence altına alınan konut kredileridir.
Mortgage Kanununun Tüketiciler Açısından Önemi Nedir? Mortgage

Bu kanun ile tüketiciler arasında yaygın olarak beklendiği gibi ani faiz düşüşleri olmayacaktır. Zira kanun ve faizlerin doğrudan bir ilgisi de yoktur. Tüketicilerin kısa vadede fark edebilecekleri farklar BSMV muafiyeti, değişken faizli kredi ürünleri ve erken kapatma cezasıdır. KKDF muafiyetini haiz olan konut kredilerine BSMV muafiyeti de temin edilmiş olması aylık bazda küçük te olsa ödemelerde azalma sağlayacaktır. Değişken faizli konut kredileri ise sabit faizli konut kredilerinden başka ürün bulunmayan birincil piyasaya büyük bir ürün çeşitliliği kazandıracaktır. KFK’lar gelir gruplarına, meslek sınıflarına, coğrafik dağılıma, konut projesi türüne, vs. göre çok çeitli ürünler geliştirebilecek ve bu ürünlerden faydalanabilecek kesimler artacaktır. 

Sabit faizli ürünlerde anapara bakiyesinin %2’si tatarındaki erken kapatma cezası ise tüketicinin lehine görünmemekle beraber orta ve uzun vadede tüketicinin son derece lehine bir uygulamadır. Zira, verdikleri konut kredilerini ikincil piyasalar üzerinden sermaye piyasası yatırımcılarına satan KFK’lar erken kapatmalardan kaynaklanan nakit akış aksamaları karşısında yatırımcılara olan yükümlülüklerini yerine getirmede ek maliyetlerle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle, nakit akışındaki bu tür aksamaları asgariye indirebilmek için bu tür uygulamaların büyük önemi bulunmaktadır. Nakit akışlarında ne kadar az oynama olursa, fon maliyeti ve kredi faizleri de o derece düşük olacaktır

Mortgage Sistemi ile Tanımlanan Süreçler Nelerdir? Mortgage

Mortgage sistemi, birincil, ikincil ve sermaye piyasalarından oluşmaktadır. Birincil piyasa tüketicilerin, konut satın almak için finans kuruluşundan ipotek teminatı karşılığında aldıkları bireysel kredilerden oluşan piyasadır. İkincil piyasa ise birincil piyasada verilen konut kredileri alacaklarının yapılandırılıp sermaye piyasası yatırımcılarına sunulduğu piyasadır, sermaye piyasaları ise ikincil piyasa ürünlerinin yatırımcılar arasında alınıp satıldığı piyasadır.

Konut Finansman Kuruluşları (KFK) Nelerdir? Mortgage


Bankalar haricindeki diğer Konut Finansmanı Kuruluşları, Yatırım Bankaları, Finansman Şirketleri, Leasing Şirketleri ve Katılım Bankalarıdır.

İpotek Finansmanı Kuruluşları (İFK) Nelerdir? Mortgage

İFK’lar, KFK’ların verdiği ya da vereceği konut kredilerinden kaynaklanan uzun vadeli alacaklar karşılığında bu kuruluşlara yeni krediler verebilmeleri için kısa vadede nakit temin etmeye yönelik olarak ikincil piyasa araçları geliştiren kuruluşlardır

Mortgage Kanunu Sayesinde Faizler Düşer mi? Mortgage


Faizler kanunla düşmez. Ancak, mortgage sistemi özü itibarı ile konut kredilerinin sermaye piyasası araçları ile daha düşük fonlanmasını ifade etiiğinden, gelecekte bu mekanizmaların işlerlik kazanması ile söz konusu maliyetlerin düşmesi ve bunların faiz düşüşüne yol açması beklenebilir. Orta vadeli beklentiler, genel olarak faizlerin düşmesi yönündedir. Bu beklentinin yanısıra, mortgage sistemi ile tanımlanan süreçlerin de işlemesi ile konut kredilerindeki düşüşün daha fazla olması doğal olarak algınalmalıdır.

Konut Fiyatları Artacak mı? Konut Almanın Zamanı mı? Mortgage


Konut fiyatları büyük bir kriz olmaması durumunda uzun vadede her zaman artma eğilimi göstermektedirler. Ekonomik kriz durumlarında bile, uzun vadeli fiyatlara bakıldığında konutların değerlerini büyük ölçüde geri kazandıkları görülmektedir. 

Deprem, sel gibi nedenler ile değer kaybeden konutlar bunun dışında tutulmalıdır. Ancak konut fiyat artış hızı ve faiz düşüş hızı arasında bir matematiksel bir bağlantı kurmak güçtür. En doğru yaklaşım ihtiyaç analizidir. Eğer yatırım amaçlı değil de barınma amaçlı konut alımı yapılacaksa, bunun bir zamanlaması yoktur. Barınma amaçlı olarak alım gücüne paralel olarak temin edilebilecek bir kredi ve bir miktar peşinat ile her zaman konut alınabilir.

Mortgage Kanununun Konut Yapımcıları Açısından Önemi Nedir? Mortgage

Türkiye’de sayısal anlamda bir konut sıkıntısı bulunamaktadır. Konut sorunu esasen bir satın alınabilirlik ve kalite sorunudur. Mortgage sistemi yukarıda açıklanan şekilde faizlerin düşmesi, vadelerin uzaması ve ürün çeşitliliğinin artması gibi avantajlar sunmkaktadır.

  Bu da toplumun daha geniş kesimleri tarafından kurumsal konut kredisi olanaklarından faydalanılabileceği anlamına gelmektedir. Artan talep ve satın alma gücü konut yapımcıları için önemlidir. Satılan konutlar ipotek altına alınıp ikincil piyasalara arz edildiğinde, sermaye piyasası yatırımcıları bu araçları temsil ettiği nakit akışının özelliklerine büyük önem vermekteedir. Bu özellikler arasında konutun bulunduğu coğrafik konum (deprem, zemin, vs.), yasal ruhsatların varlığı (inşaat, iskan, vs.), yapı denetim raporu, sertifikalı uzman tarafından hazırlanmış değerleme raporu sayılabilir. Bunun da konut sorununun ikinci etmeni olan kalite sorununa orta vadede olumlu katkı yapacağı beklenmelidir.

  Mortgage kanunu bir yerde, konut sorununa çözümleri kanunda tanımlamamış, ancak konut sorununa çözüm olacak düşünceleerin piyasa oyuncuları tarafından dikte edilmesinin önünü açmıştır.

Hangi Meslek Dalları Önem Kazanacak? Mortgage

Mortgage sistemi içinde tanımlanan süreçler göz önüne alındığında değerleme uzmanlığı, mortgage dağıtım uzmanlığı (broker), mortgage’a yönelik sigortacılık, mortgage ürün geliştirme uzmanlığı gibi meslek dallarının önem kazanacağı ifade edilebilir. 

Bunun yanısıra verimliliği artırmak bakımından kurumsal KFK’ların (Bankalar) konut kredilerini bireysel bankacılık faaliyetlerinin bir alt dalı olmaktan çıkarıp ayrı bir faaliyet alanı olarak ele almalarında yarar bulunmaktadır.

Mortgage Kanununun Bankalar (KFK’lar) Açısından Önemi Nedir? Mortgage

Bugüne kadar konut kredilerini bilançolarındaki kısa vadeli varlıklardan fonlayan ve bundan kaynaklanan yüksek maliyetler ile boğuşan bankalara, verdikleri/verecekleri kredileri sermaye piyasası enstrümanına dönüştürme imkanı sağlanmıştır. Bankalara ek risk yönetim araçları verilmiştir. Zaten bu sayede orta ve uzun vadede faizleri düşmesi beklenmektedir.
Kanunda konut kredilerinin teminatı niteliğindeki ipoteklerin nakite çevirime süreçlerinin hızlandırılması ve haciz yolunun da açılması öngörülmüştür. Bu düzenleme sayesinde verilen kredilerin teminatlarının likiditesinin artması ve yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesi temin edilmiştir. Bu da fonlama maliyetlerine olumlu etki edecek bir diğer unsurdur.

Mortgage Kanununda, Süreçler Türkiye İçin Nasıl Tanımlanıyor? Mortgage


Kanunda ülkemizde halihazırda var olan birincil piyasada faaliyet gösterecek Konut Finansmanı Kuruluşları (KFK) tanımlanıyor. İkincil piyasaya Yönelik te İipotek Finansmanı Kuruluşları (İFK), KFK ve İFK’ların ihraç edebilecekleri menkul kıymet türleri tanımlanıyor. Sermaye piyasaları, gelişmekte olan ülkeler arasında ön plana çıkan ülkemizde, tanımlanan bu araçlar sayesinde düşük riskli hazine bonoları ve yüksek riskli hisse senetleri arasında orta risk seviyesinde ipotek teminatlı menkul kıymetler de alınıp satılabilecektir.

  Bu şekilde elde edilen fonlar yeni konut kredilerinin finansmanında kullanılabilecek ve faizlere olumlu etki edebilecektir.


MORTGAGE
Mortgage ile ev mi almak istiyorsunuz? Peki mortgage hakkında herşeyi bildiğinize emin misiniz? Sizi bilgilendirecek ...
EMLAK SÖZLEŞMESİ
Satış işlemlerinin öncesi ve sonrası,kiracı ev sahibi emlakçı sözleşmeleri Ekspertiz raporları, tapu işlemleri için gerekli belgeler...
EMLAK HUKUKU
Tüm emlak ve emlak hukuku, Hukuk Bilgileri, Eşya Hukuku, Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu, Mal Paylaşımı, Kat mülkiyeti,Mirasın İntikali
EMLAK TALEP FORMU
Artık Emlaklarınızı Online Olarak Web Sitemize Ekleyebilirsiniz. ... Aradığınız kriterlerdeki gayrimenkulü Emlak Talep Formunu eksizsiz doldurarak ...
SORU-CEVAP
Müşteri memnuniyeti istek ve talepleri hakkında sıkça sorulan sorular Remax Energy bilgi bankasında...
MÜLK YÖNETİMİ
Mülk yönetimi alanındaki tecrübemiz, müşterilerine, tesislerinin en üst düzeyde yönetimini sağlamak üzere, ayrıntılı ve yoğun bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
HEDEFİMİZ
Derin bilgi birikimi ve ayrıcalıklı servis anlayışıyla Remax Energy daima beklentilerin de üzerinde hizmet sunmayı ilke edinmiştir.
FAYDALI BİLGİLER !
Emlak Alırken, Emlak satarken, Emlak Kiralanirken, Emlak Kira Kontratı, Emlak Tapu İşlemleri, Emlak Vergilendirilmesi, Emlak Terimler Sozlugu....,
 1 Numara Profesyonel Emlak

Bu işte bir terslik yok mu? Diyenler...

Sonuç odaklı hızlı çözümler
   " BİRDEN GAYRİMENKULDE "



Birden Gayrimenkul 0 532 714 44 00 numaradan randevu aldiginizda
a- Alici ve Saticiya Gayrimenkulu satış noktasında nasil bir deger sunacagimizi...?
b- Size gercekten bilmediginiz birsey soyleyecegimizi...?
c- Yapamayacagim dediginiz seyleri yapacagimizi...?
d- Size zaman kazandiracagimizi....?
e- Musteri ve gayrimankul ile ilgili calismalarimizda Iyi bir analiz yapacagimizi
f- ve en onemlisi bu çalışmalarımızdan nasil HIZLI SONUCLAR aldigimizi

Gayrimenkul - Emlak İlanları İzmir Kiralık, Satılık, Villa, Dublex, Triplex, Müstakil Ev, Yalı Dairesi, Malikâne, Köşk
 Alsancak  Balçova  Bornova  Buca  Çesme ( 1 )  Didim
 Dikili  Foça  Gaziemir ( 1 )  Gümüldür  Güzelbahçe  Güzelyalı
 Hatay  Karaburun  Karşıyaka  Konak Merkez ( 2 )  Kuşadası  Menderes ( 1 )
 Mithatpaşa  Mordogan  Narlidere  Seferihisar  Üçkuyular  Urla

ANA SAYFAIÜMIT SEVINÇIHİZMETLERIHAKKIMIZDAIREFERANSLARIE - BÜLTENIİLETİŞİMIOFİS / DÜKKAN / İŞYERİ
ACİL SATILIKISATILIKLARIKİRALIKLARIDEVRENITAM LİSTE GÖSTERIARANAN EMLAK TALEPLERIONLINE CANLI DESTEK HATTI
MORTGAGEIEMLAK SÖZLEŞMESİIEMLAK HUKUKUIEMLAK TALEP FORMUISORU-CEVAPIMÜLK YÖNETİMİIHEDEFİMİZİ
FAYDALI BİLGİLERISON HABERLERIİZMİR ŞEHİR VE YAŞAM BÖLGE REHBERİIREKLAM VERIYASAL UYARI

SİTE HARİTASI JaponYalı Emlak - Gayrimenkul Emlak Yatırım Danışmanlığı
Mülk Yönetimi Alım Satım Kiralama ve Aracılık Hizmetleri


Copyright © 2011 - All Rights Reserved by umitsevinc.com
BİZİMLE ÇALIŞIR MISINIZ ?
Bookmark and Share Design by Ümit SEVİNÇ

SAHIBINDEN

www.umitsevinc.com JaponYalı Emlak